Glosář zdravotnické terminologie

 

A

afty

puchýřky na sliznici dutiny ústní

aktivity denního života

činnosti, které člověk běžně vykonává k zajištění své soběstačnosti

akulturace

sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým stykem dvou nebo více kultur; zahrnuje jak přebírání prvků z jiné kultury, tak vylučování prvků vlastních nebo jejich přetváření

akutní

náhle vzniklé

amnézie

stav, kdy si pacient nepamatuje na události

amputace

oddělení konečné části těla

aplikace

způsob, kterým sestra podává diagnostický nebo léčebný přípravek

asimilace

postupné včleňování jednoho etnika a jeho kultury do jiné kultury tak, že znaky původní kultury se ztrácejí a jsou nahrazovány znaky dominantní, přejímané kultury

asertivita

dovednost pozitivně komunikovat o svých požadavcích

asepse

naprostá nepřítomnost bakterií

B

bariérové ošetřovatelství

ošetřovatelská péče o infekční pacienty

bércový vřed

poškození kůže v predilekčním místě, které vzniká následkem poruch cévního systému dolních končetin

bradykardie

zpomalení srdeční činnosti

bulimie

neovladatelná chuť k jídlu

C

cíl ošetřovatelské péče

očekávaný výsledek ošetřovatelské péče plánované v rámci ošetřovatelského procesu

cyanóza

modrofialové zbarvení kůže a sliznic

D

dehydratace

nadměrná ztráta tekutin

dekompenzace

stav, kdy dojde u stabilizovaného chronického onemocnění k závažnějšímu zhoršení stavu

diagnosticko-terapeutická činnost sestry

činnosti, kterými se sestra podílí na zajištění vyšetřovacích postupů a léčení nemocného

diagnóza ošetřovatelská

ošetřovatelské problémy přítomné a potenciální z hlediska nemocného

dieta

strava určená s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta

dokumentace ošetřovatelská

samostatný záznam sester o nemocném, jeho pozorování, potřebách, plánu provedení a efektu ošetřovatelské péče

E

enkulturace

formální i neformální přejímání kulturních norem a zkušeností jedincem v průběhu jeho ontogeneze

etnikum (etnická skupina)

společenství lidí, kteří mají společný rasový původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu, vyznačují se svou vlastní etnicitou

etnická příslušnost

sounáležitost jednotlivce s etnickým společenstvím na základě objektivních a subjektivních komponentů jeho etnicity 

etnické vědomí

vědomí o sounáležitosti s určitou etnickou skupinou na základě společně sdílených objektivních komponentů etnicity nebo rodového původu

etnocentrismus

tendence poznávat, hodnotit a interpretovat okolní svět jen z perspektivy kultury vlastního etnického společenství

H

hematom

krevní výron v podkoží

hematurie

přítomnost krve v moči

holistický přístup

péče založená na celostním chápání problémů člověka

hospicová péče

péče o terminální stavy ve specializovaných zdravotnických zařízeních

I

invazivní postup

preventivní, diagnostický nebo léčebný postup, při kterém došlo k porušení kožního krytu

ischemie

porucha prokrvení orgánů nebo částí těla

K

kachexie

závažný stav podvýživy

klient

osoba, které je poskytována péče za jeho přímou úhradu

kóma

hluboké bezvědomí

komunita

skupina, která je v bezprostředním vzájemném kontaktu založeném na základním souladu zájmů, aspirací, na společných hodnotách a cílech

komunitní ošetřovatelské služby

organizovány zpravidla mimo nemocnici, zajišťují potřebnou péči o rodinu, jednotlivce či skupinu obyvatel, zaměřeny na ochranu zdraví, prevenci onemocnění, výchovu ke zdraví

kulturní pluralita

teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské skupiny) mají své specifické kultury, které je nutno považovat za zcela rovnocenné

kulturní šok

termín užívaný antropology k popsání pocitů dezorientace a stresu, které zakoušejí lidé vstupující do neznámého kulturního prostředí; zejména způsoben nečekanými nebo překvapujícími zjištěními, která jsou vyvolána kontaktem s cizí, neznámou kulturou

kulturní vzorce

systém forem chování, hodnot a norem charakteristický pro danou společnost, který je obecně přejímán a napodobován, vstupuje do procesu socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech a stabilizuje se ve zvycích a obyčejích

kvalita ošetřovatelské péče

výsledek shody mezi poskytovanou péči a existujícími normami/standardy

L

licence sester

opravňuje sestru ke zřízení soukromého zdravotnického zařízení, nebo k samostatnému výkonu soukromé ošetřovatelské praxe

M

malnutrice

nerovnováha mezi přijímanou potravou a potřebným příjmem pro zachování zdraví

meléna

přítomnost natrávené krve ve stolici

monitorování

kontinuální sledování činností a zajištění, aby probíhaly podle plánu

N

NANDA systém

seznam ošetřovatelských diagnóz vypracovaný Severoamerickou asociací sester pro ošetřovatelské diagnózy

národ

osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a společné území

nauzea

nucení na zvracení

nepříčetnost

stav, kdy pacient pro psychickou poruchu není schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání

norma

závazné pravidlo vynucované předpisy, zvykem

nosokomiální infekce

infekce vzniklé v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

O

ochrana zdraví

činnosti, které směřují proti potenciálnímu nebezpečí ohrožujícímu zdraví

ošetřovatelská péče

praktická činnost sestry, kterou je realizován cíl ošetřovatelské péče

ošetřovatelská péče aktivizující

ošetřovatelská péče podporující soběstačnost člověka

ošetřovatelská anamnéza

informace z minulosti nemocného

ošetřovatelský audit

systematický způsob hodnocení ošetřovatelské péče

ošetřovatelská péče domácí

praktická činnost sestry realizovaná v domácím prostředí

ošetřovatelská intervence

činnost nebo soubor činností sestry, které jsou realizované na základě klinického posouzení jednotlivce, rodiny či komunity

ošetřovatelská péče nepřímá

ošetřovatelské činnosti, u nichž nemocný není přítomen

ošetřovatelská péče nemocniční

praktická činnost sestry realizovaná v nemocničním zařízení a směřující k odstranění problémů pacienta

ošetřovatelský plán

písemný návrh individuálních opatření nezbytných pro řešení ošetřovatelských problémů a uspokojování potřeb konkrétního nemocného

ošetřovatelský proces

systematický přístup k ošetřování nemocných

ošetřovatelský problém

problém nemocného, který může být řešen vhodnou ošetřovatelskou péčí

ošetřovatelský standard

všeobecně přijatá norma kvality; stanoví kritéria, podle nichž může být kvalita hodnocena

ošetřovatelská vizita

návštěva nemocných ošetřovatelským týmem

ošetřovatelská zátěž

pracovní zátěž sestry vyjádřená souborem ošetřovatelských zákroků

P

pacient

osoba, které je poskytována zdravotní péče bez ohledu na to, kým je péče uhrazena

péče laická

ošetřovatelská péče zaměřená na rozvoj soběstačnosti pacienta, kterou mu poskytuje jeho nejbližší sociální okolí

péče profesionální

poskytována kvalifikovaným personálem

plegie

neschopnost aktivního pohybu končetinou v důsledku úplné poruchy inervace

podpora zdraví

proces působící na zdraví a tím zlepšení vlastního zdravotního stavu

pojištěnec

osoba, jíž je poskytována zdravotní péče, kterou hradí ze zdravotního pojištění příslušná zdravotní pojišťovna

preventivní péče

soubor činností, které vedou k předcházení chorobám

prevence primární

prevence vzniku nemoci prostřednictvím zdravotní výchovy, očkování, zlepšení výchovy

prevence sekundární

zastavení chorobného procesu jeho včasným odhalením, odpovídající léčbou a ošetřovatelskou péčí

prevence terciární

ošetřovatelské intervence, které předcházejí vzniku komplikací

prognóza

vývoj či postup choroby nebo možný výsledek léčby

protéza

náhrada odstraněné části těla

R

rasa

velké skupiny lidí s podobnými tělesnými znaky, které jsou dědičné, vytvořily se vlivem přírodního prostředí a vznikly původně v určitých geografických teritoriích

rasismus

souhrnné označení pro takové jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se na nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy; projevuje se v diskriminaci a agresivním chování

rehabilitace

druh léčebného postupu, kam patří tělesná výchova, ergoterapie, fyzikální terapie

rekonvalescence

doba, kdy pacient již nemá příznaky choroby; končí uzdravením

S

sebepéče

schopnost jedince provádět běžné denní činnosti směřující k uspokojování potřeb, k udržení zdraví i k prevenci onemocnění

sepse

celkové infekční onemocnění

simulace

stav, kdy pacient uvádí obtíže, které nemá

směnová sestra

odpovídá za práci ošetřovatelského personálu v průběhu směny

socializace

proces, kterým se jedinec začleňuje do sociální skupiny, přičemž si osvojuje normy skupiny, její hodnoty a učí se sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem

sociální opora

strategie zvládání zátěžových situací vyplývajících ze změn v oblasti zdraví

staniční sestra

organizuje a kontroluje kvalitu práce sester na příslušné ošetřovací jednotce

stres

odezva organismu na neúměrné fyzické nebo duševní zatížení

systém ošetřovatelské péče

způsob organizace práce sester při poskytování ošetřovatelské péče

systém ošetřovatelské péče funkční

sestra provádí v průběhu směny u všech nemocných konkrétní (určené) výkony

systém primárních sester

po přijetí na oddělení je nemocnému přidělena primární sestra, která po celou dobu hospitalizace plánuje pro nemocného ošetřovatelskou péči a zároveň za její realizaci nese i odpovědnost

systém skupinové péče

během směny se skupinová sestra stará o určenou skupinu nemocných

V

vícestupňový způsob ošetřovatelské péče

ošetřovatelskou péči poskytuje podle závažnosti stavu nemocných a podle náročnosti jednotlivých činností několik typů ošetřovatelských pracovníků s různou kvalifikací

vrchní sestra

organizuje a kontroluje kvalitu práce sester na příslušném oddělení

Z

zdraví

stav komplexní fyzické, mentální a sociální pohody

zdravotní péče

činnosti, které jsou spojené s ochranou, upevněním a navrácením zdraví

zdravotní péče primární

zahrnuje zdravotní výchovu, preventivní činnosti; je první linií kontaktu jednotlivce, rodiny nebo komunity se zdravotnickými službami

zdravotní péče sekundární

poskytována školeným personálem v nemocnicích

zdravotní péče terciální

specializovaná péče, která vyžaduje specializovaná pracoviště a vysoce kvalifikované zdravotnické pracovníky

zdravotnická dokumentace

soubor všech informací o konkrétní osobě

 

 

 

Seznam použitých zdrojů:

Kol. autorů: Výkladový ošetřovatelský slovník. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-2240-5

Koncepce českého ošetřovatelství. Základní terminologie. Brno: IDVPZ, 1998, ISBN 80-7013-263-9

Mikšová, Z. a kol. Kapitoly ošetřovatelské péče I. Praha: Grada, 2006, ISBN 80-247-1442-6

Vondráček, L., Wirthová, V., Pavlicová, J. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3697-6

Žiaková, K. a kol. Ošetrovateľský slovník. Martin: Osveta, 2009, ISBN 978-80-8063-315-8


 
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden