ECL

Informace o ECL

Konsorcium ECL a jazykové zkoušky ECL
V roce1992, po několikaleté odborné přípravě, založily členské státy EU  konsorcium, které nejprve s podporou programu ERASMUS, poté programu LINGUA převzalo úkol vytvořit jednotný systém jazykových zkoušek pro jazyky členských států EU. Členské státy konsorcia chtějí v souladu se snahami o sjednocení EU dosáhnout toho, aby jazykové zkoušky z jednotlivých jazyků byly bez dalšího nostrifikačního řízení mezinárodně srovnatelné.

Kompetence, jazyky
Profesionální péči o jazykové zkoušky ECL, jejichž název pochází ze zkratky "The European Consortium for The Certificate of Attainment in Modern Languages" , převzala v každém státě renomovaná univerzita, která je zodpovědná za tvorbu a hodnocení testů.
Na základě jednotných principů vypracovaných v první fázi standardizace je možné složit zkoušky ECL z následujících jazyků: angličtiny, němčiny, italštiny, maďarštiny, španělštiny, polštiny, slovenštiny, ruštiny, bulharštiny, srbštiny, češtiny, chorvatštiny a rumunštiny. Aby bylo možné testovat a provádět zkoušky ve všech jazycích EU, pracují odborníci na rozšiřování standardů ECL pro všechny zbývající oficiální jazyky EU.

Druhy  testů
Obsah a forma testů byly stanoveny po důkladném zkoumání odborníky a po ukázkovém testování na specifických cílových skupinách. Zkouška ECL vyhodnotí, zda je kandidát schopen slovem i písmem komunikovat v různých životních situacích na profesní a osobní témata.

 

Úrovně zkoušky
Jednojazyčná jazyková zkouška ECL, která nezahrnuje ani gramatické testy ani překladové úkoly, má čtyři úrovně - A2, B1, B2 a C1. Na všech čtyřech úrovních je možné složit buď komplexní  nebo částečnou zkoušku (ústní popř. písemnou). Vyhodnocují a posuzují se následující dovednosti:

 

Ústní část zkoušky:

poslech s porozuměním
ústní komunikace

 

Písemná část zkoušky:

čtení s porozuměním
písemná komunikace.

 

Vyhodnocení testů
Za každou dovednost je možné získat 25 bodů. Při ústní části zkoušky uchazeč uspěje, pokud dosáhne v  dovednostech  "Ústní komunikace" a "Poslech s porozuměním"  min. po 40 %  a jeho celkový průměrný výsledek je  60%. Pro úspěšné složení písemné části musí  uchazeč  dosáhnout stejných výsledků v dovednostech  "Písemná komunikace" a "Čtení s porozuměním". Komplexní zkoušku pak uchazeč úspěšně složí, pokud uspěje v obou výše uvedených částech zkoušky.

Testování
Během ústní zkoušky, která je vedena komisí složenou ze dvou členů, vyjádří dva uchazeči  po řízené konverzaci na stanovená témata samostatně svůj  názor na obrázek nebo sérii obrázků. Zkouška z ostatních tří dovedností probíhá písemně pomocí zvukového záznamu, popř. listů se zadanými úkoly.
Ke všem dovednostem dostane uchazeč po dvou úkolech, takže může v osmi různých tematických okruzích prokázat, že jeho jazykové znalosti odpovídají požadavkům zvolené jazykové úrovně.

Ekvivalence
Ekvivalence je jedním z nejdůležitějších rysů jazykové zkoušky ECL. Té je dosaženo na základě principu jednotnosti  ve  struktuře a obsahu testů. Kritéria hodnocení a povaha testování  jsou ve všech jazycích shodné.

Spolehlivost testů
Všechny členské instituce konsorcia jsou zodpovědné za vypracování a opravu testů v jejich vlastním jazyce. Aby bylo možné garantovat spolehlivost zkoušek, jsou všechny testy předem prověřovány, tvůrci testů popř. korektoři jsou před každou zkouškou proškolováni, kromě toho se uplatňuje princip dvojí korektury.
Výbor složený z odborníků jednotlivých zemí zaručuje jednotnost při sestavování a opravování testů a při vydávání certifikátů. Garantuje také adekvátnost jednotlivých jazykových úrovní.

Kde je možné zkoušky ECL skládat?
V současné době probíhá budování národních sítí center pro vykonávání zkoušek ECL v jazykových centrech univerzit, na vysokých školách a v jazykových školách, takže v blízké budoucnosti by měla být zkušební centra v dosahu všech uchazečů.

Příprava na jazykové zkoušky ECL
Pro přípravu na úspěšné složení zkoušek jsou doporučovány všechny učebnice cílového jazyka, které jsou zaměřeny na rozvoj komunikativních dovedností. Pro seznámení s úkoly, se kterými se uchazeči setkají u zkoušky, jsou jako pomůcka vydávány vzorové testy.

Kdo skládá zkoušky ECL ?
Zkoušky ECL, které je možné složit v mnoha evropských zemích v četných zkušebních centrech, skládají ve stále větší míře žáci, studenti, vědečtí pracovníci a zástupci nejrůznějších profesí, kteří mají v úmyslu pracovat nebo pokračovat ve studiu v zahraničí. Certifikát ECL získaný v jednom z jazyků EU se může stát důležitou "zvláštní přílohou" Europasu. V Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku byly zkoušky ECL státně oficiálně akreditovány, podobné akreditace probíhají i v jiných zemích. Zkoušky ECL je možné momentálně absolvovat na čtyřech kontinentech, v 31 zemích a  213 jazykových centrech. Počet absolventů zkoušek ECL v posledních třech letech převýšil 70 000 osob.

Sekretariát konsorcia  ECL
V roce 1999 začala druhá fáze standardizace jazykových zkoušek ECL. V této fázi připravilo konsorcium zkoušky pro další jazyky EU  (švédštinu, dánštinu, finštinu, francouzštinu, polštinu a portugalštinu). K významné změně došlo také v koordinaci zkoušek. V září 1999 se sídlo konsorcia přestěhovalo z Londýna do Pécse, do jazykového centra Univerzity Pécs, které nyní koordinuje zhotovování testů, provádění zkoušek a vystavování certifikátů ECL a rozšiřuje standardy na další jazyky EU. V současné době  je možné složit zkoušky ECL ve 13 evropských jazycích.

Další informace, přihlášky
Další informace o jazykových zkouškách ECL, doporučených kurzech zaměřených na přípravu na složení zkoušek, výukových materiálech a vzorových testech poskytnou národní centra pro zkoušky ECL, regionální zkušební centra a centra provádějící přípravu na zkoušky ECL.

Sekretariát konsorcia ECL:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Idegen Nyelvi Titkárság
H-7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
Tel: +36 72 501 500/2133 * Fax: +36 72 251-929
e-mail: ecl@inyt.pte.hu

http://www.ecl-test.com *

http://www.eclexam.eu

http://inyt.pte.hu
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden