Vzorový test zkoušky ECL pro zahraniční lékaře/lékařkyECL logo

 

Pomocí testu si můžete ověřit své jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v oblastech ústní a písemná komunikace, poslech a čtení s porozuměním.

 

markÚstní zkouška


markKomunikace

 

      1.      část:  Kandidáti se představí (ca. 3 – 5 minut), tato část se nehodnotí.

Hlavním cílem první části zkoušky je, aby zkušební komise podala kandidátům informace o jejím o průběhu a kandidáti se na zkoušku naladili.

Vzor

Vzájemně se představte a vyměňte si své profesní zkušenosti.

 

      2.      část:  Rozhovor kandidátů o všeobecných/aktuálních tématech týkajících se

           zdravotnictví  (5 – 8 minut)

Moderátor začne rozhovor jedním z témat z oblasti zdravotnictví, které sám vybere, a diskuzi mezi kandidáty řídí vhodně volenými otázkami.

Vzor

Diskutujte na toto téma. Při diskuzi se držte následujících bodů:  

Očkování:

Dílčí body:

      -          účinnost/rizika/kontraindikace

      -          infekční nemoci

      -          očkovací kalendář

      -          povinné očkování

      -          očkovací látky

      -          přídavné látky

      -          úkoly/doporučení Národního referenčního centra

      -          předání některých protilátek z matky na dítě

 

      3.      část:  Kandidáti se na základě zadaných bodů samostatně vyjádří ke

          konkrétnímu tématu (5-8 minut).

                     Při výběru tématu se zohlední odborné zaměření lékaře.

Vzor

Vysvětlete na základě následující anamnézy léčebný postup:

      -          fyzikální vyšetření

      -          diagnostická vyšetření

      -          léčba

      -          medikace

      -          komunikace/pokyny (pacient, rodinní příslušníci, ošetřovatelský personál)

 

Akutní pankreatitida

1. Aktuální anamnéza

a)  akutní, silné bolesti v nadbřišku s vystřelováním do zad, bolesti trvalé, ne křečovité,  

      projevují se po větším příjmu jídla

b) doprovodné příznaky: nevolnost, zvracení, citlivost na tlak, škytavka, celková slabost,  

    horečka, zrychlený puls, pocit slabosti

2. Předchozí onemocnění:

-  žlučníkové kameny

- poruchy metabolizmu tuků

- obezita

- poranění břicha

- žaludeční vředy

3. Návykové látky/dřívější medikace:

- požívání alkoholu

- kouření (1 krabička denně)

léky. Omeprazol 2x1, Rosuvastatin 1x1

4. Sociální anamnéza: důchodce, málo pohybu, sklon k nadměrnému jídlu a pití


markPoslech s porozuměním

 

Kandidáti musí prokázat, že rozumí zdravotnickým textům, pacientům, jejich rodinným příslušníkům, kolegům a dalšímu zdravotnickému personálu.

 

 1. část

V rozhovoru mezi matkou dítěte, které onemocnělo spalničkami, a lékařem, se hovoří o klinickém obrazu, průběhu a možnostech léčby této dětské nemoci. Poslechněte si následující rozhovor a zapište do tabulky písmena správných odpovědí. 

 

Poslech1 (.mp3)

Příklad                

                  0. Dcera paní Vlkové …

A - má již několik dní horečku.
B -
má ještě trochu horečku.
C -
někdy má, někdy nemá vysokou horečku.

 

Výpovědi

1. Lékař ...

                   A - se obává komplikací, které by mohly nastat.
                   B - uklidňuje matku.
                   C - vyčítá matce, že dceru nenechala očkovat.

2. Dítě …

                   A - má průjem.
                   B - si stěžuje na bolesti nohou.
                   C - má silný kašel.

3. Lékař radí matce, aby …

                   A - často větrala místnost, ve které dítě spí.
                   B - dítěti často měnila přikrývku.
                   C - místnost, ve které dítě leží, zatemnila.

4. Na začátku exantémního stádia …

A - zčervenají sliznice.
B - se objeví typické červené skvrny, nejprve na čele.
C - zmizí typická vyrážka.

5. Po odeznění nemoci …

A - zůstanou obvykle jizvy.
B – zůstanou většinou stroupky.
C - se kůže zcela uzdraví.

6.  Zvýšení riziko onemocnění spalničkami …

A - už dnes neexistuje.
B - je spojeno s oslabeným imunitním systémem.
C - je u dospělých zcela vyloučeno.

7.  Lékař upozorňuje matku …

A - na doporučené termíny očkování.
B - na velké nebezpečí infekce.
C - povinnost pravidelných návštěv lékaře.

8. K typickým komplikacím při onemocnění spalničkami patří …

A - ochrnutí.
B - zánět středního ucha.
C - pocity slabosti.

9. Během nemoci by dcera …

A - neměla vůbec vstávat z postele.
B - neměla vůbec vysazovat léky.
C - měla hodně pít.

10. Lékař navrhuje,  že 

A - provede další laboratorní vyšetření.
B – přesně za týden přijde zkontrolovat zdravotní stav pacientky.
C - předepíše další silné léky.

 

Řešení

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

C

A

C

B

A

B

C

A

 

 

 

2. část

Poslechněte si text o současném výskytu a možnostech prevence hepatitidy typu A. Po poslechu stručně zodpovězte následující otázky.

 

Poslech2 (.mp3)

OtázkaOdpověď

0. Kolik lidí - podle odhadu WHO -  onemocní každoročně hepatitidou typu A? 

1,4  milionu osob.
1. Kdy je infekciozita nemoci nejvyšší?
2. Co je zdrojem nákazy hepatitidy typu A?
3. Jaké očkovací látky se vyskytují na českém trhu?
4. Kdy je třeba nechat se proti hepatitidě typu A očkovat?
5. Ve kterých zemích je očkování zařazeno do dětského očkovacího kalendáře?
6. Jak dlouhá je předpokládaná doba ochrany?
7. Jak dochází k přenosu hepatitidy typu A?
8. Jak je někdy označována virová hepatitida typu A?
9. Za jakých podmínek může dojít ke snadnému a nekontrolovanému šíření nákazy?
10. V jakém časovém rozestupu se podává očkovací vakcína?

markPísemná zkouška

 

markČtení s porozuměním  

Kandidáti musí prokázat, že rozumí odborným textům, ve kterých si dovedou najít potřebné informace.

 

1. část

Přečtěte si tento text a potom stručně zodpovězte následující otázky.

 

Imunitní principy a rizika vakcinace

Vakcinace je jedním z nejúčinnějších preventivních nástrojů medicíny. Očkování, stejně jako přirozená infekce, stimuluje imunitní systém a vede k vytvoření protektivní imunity. U predisponovaných jedinců však může vakcinace, podobně jako infekce, indukovat rozvoj patologické autoimunity.

Cílem očkování je navodit - v ideálním případě dlouhodobou - protektivní imunitu bez rizika rozvoje infekce. Vakcinace má očkovanému zajistit, že budoucí setkání s daným infekčním agens vyvolá účinnou, rychlou imunitní odpověď, která povede k odstranění patogenu nebo k zneškodnění jeho produktů (např. toxinů). O úspěšnosti vakcíny rozhoduje především to, které složky imunity jsou preferenčně aktivované a zda má vakcína schopnost indukovat dobrou imunologickou paměť. Pro protekci proti některým infekcím (např. proti chřipce) je velmi důležitá aktuální vysoká hladina neutralizačních protilátek, kdežto u jiných infekcí (obvykle s delší inkubační dobou) mohou být hodnoty protilátek nízké, protože podstatná je přítomnost paměťových buněk, které se po aktivaci antigenem mění v buňky efektorové.

Účinnost vakcíny závisí na řadě faktorů, v první řadě na charakteru a dávce vakcinačního antigenu, dále na způsobu aplikace (slizniční, parenterální) a na použitých pomocných látkách. U konkrétního jedince pak imunitní odpověď na vakcinaci samozřejmě závisí na stavu imunitního systému, to znamená, zda nejde o pacienta s imunodeficiencí (primární - podloženou mutací genu či sekundární - v důsledku jiných chorobných stavů), nebo alergického na některé přídatné složky vakcín (např. konzervancia, stabilizátory, antibiotika). Z hlediska podaného antigenu jsou nejefektivnější živé, atenuované vakcíny, které přirozeným způsobem aktivují více složek imunity a díky limitované multiplikaci indukují velmi dobrou imunitní paměť. K dlouhodobé protekci někdy stačí i jediná očkovací dávka. Inaktivované, smrcené vakcíny stimulují také komplexní imunitní odpověď, ale imunitní paměť trvá obvykle kratší dobu, takže vakcínu je nutné podávat opakovaně. Jak atenuované, tak inaktivované vakcíny jsou spojené s určitými riziky, vyplývajícími z výraznější aktivace organismu. U živých vakcín navíc riziko zvyšuje možnost opětovného přechodu atenuovaného mikroorganismu do virulentní formy. Použití živých vakcín je také limitované; jsou přísně kontraindikované u pacientů s těžkými imunodeficity (především buněčnými). Novější typy očkovacích látek obsahují proto purifikovaný nebo rekombinantní vakcinační antigen. Takzvané podjednotkové vakcíny - buď s inaktivovanými toxiny (toxoidy), nebo polysacharidovými pouzdernými antigeny či s rekombinantními proteiny - jsou z pohledu bezpečnosti méně rizikové, na druhou stranu bývají méně imunogenní. Pro zlepšení imunitní odpovědi se ke specifické vakcinační makromolekule přidává buď další složka, tzv. adjuvans, nebo se vakcinační antigen váže na proteinový nosič (konjugované vakcíny). Příkladem očkovací látky s použitím nosiče je vakcína proti hemofilové infekci (resp. proti infekci vyvolané Haemophilus influenzae typ b). Samotný hemofilový polysacharidový pouzderný antigen (u meningokoka představuje základní faktor virulence) nevyvolává dostatečnou protekci. Po jeho podání sice přímo dojde k aktivaci B buněk a k produkci IgM protilátek, ale neaktivují se T lymfocyty. Proto nedojde k přepnutí na tvorbu jiných izotypů protilátek (chybí tzv. izotypový switch), nedojde k afinitnímu zrání protilátek a nevzniknou paměťové B buňky. Pokud se ale pouzderný polysacharid kovalentně naváže na proteinový nosič (např. tetanický toxoid), aktivují se i pomocné T lymfocyty, které podpoří tvorbu IgG protilátek a vznik paměťových B buněk.

Je prokázáno, že vakcinace je spojena se zdravotními riziky. Některé z nežádoucích reakcí se vážou přímo na vakcinační antigen, jiné jsou spojovány s použitými pomocnými látkami (především s již zmíněnými adjuvancii nebo konzervačními látkami - např. thiomersalem). To, že určitá reakce nebo onemocnění souvisí s vakcinací, je někdy zřejmé a nezpochybnitelné (časová návaznost, typ klinických projevů), jindy jde spíš o spekulace. Prokazatelné jsou lokální reakce (erytémy, infiltráty, abscesy) i některé celkové reakce. Ty mohou být jak přechodnou fyziologickou reakcí spojenou s aktivací imunitního systému po vakcinaci (mírný vzestup teploty, únava, bolest svalů), tak i závažnou patologickou reakcí (alergické - anafylaktické reakce, neurologické komplikace - křeče, encefalitida, neuritida).

Podle http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/imunitni-principy-a-rizika-vakcinace-469610  23.11.2013

 

OtázkaOdpověď
0. Co stimuluje očkování?
imunitní systém
1. Na čem závisí imunitní odpověď na vakcinaci?
2. Co je důležité pro protekci proti chřipce?
3. Co je cílem očkování?
4. Které vakcíny jsou nejefektivnější?
5. Co může očkování vyvolat u predisponovaných jedinců?
6. Jaké reakce na očkování jsou prokazatelné?
7. S čím souvisí některé z nežádoucích reakcí na očkování?
8. Co rozhoduje o úspěšnosti vakcíny?
9. Z čeho vyplývají rizika u atenuovaných a inaktivovaných vakcín?
10. Co obsahují novější typy očkovacích látek?


2. část

 

Přečtěte si následující text a potom přiřaďte k jednotlivým odstavcům správné nadpisy.

 

Problematika chronických ran

 

0   Cílem léčebné strategie chronických ran je nalézt pro daného pacienta léčbu na míru. Předpokladem je dobrá znalost příčiny vzniku rány, jednotlivých fází hojení, řešení případných komplikací a využití všech dostupných léčebných modalit v souladu s dodržováním pravidel wound managementu. Centra léčby chronických ran se stala součástí mnoha státních i soukromých zdravotnických zařízení. Chronické rány se vyznačují dlouhou dobou hojení, což s sebou přináší řadu obtíží, ať už ve smyslu zvyšujících se ekonomických nákladů či snížení kvality života pacientů.

1   Rána je definována jako porušení kontinuity kožního povrchu a integrity organismu. Vzniká porušením anatomické struktury a s ní související funkce kůže, způsobené různými příčinami. Takto vzniklé defekty často zasahují hluboko do podkoží.

2   Rány dělíme na akutní a chronické. Rány akutní je možno popsat jako porušení ochranných krycích tkání (epitelu či kůže) působením vnějších sil (fyzikální, mechanická, chemická a termická poškození ve zdravé tkáni). Akutní rány (nejčastěji trauma, chirurgický zákrok) se hojí v krátkém čase a bez (infekčních) komplikací. V případě akutních ran hovoříme o náhlém inzultu s krátkou dobou trvání. Jako chronickou ránu označujeme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6-9 týdnů tendenci k hojení. Důvodem je stagnace reparace v některé z fází hojení.

3   Chronické rány vznikají často v troficky změněném terénu při současně probíhajícím jiném onemocnění (DM, ICHDK). V jejich případě se uplatňuje inzult dlouhodobý (např. přetrvává ischemie či u diabetických ulcerací hyperglykemie). Evropská asociace společností pro hojení ran (EWMA) na svém XX. výročním ženevském kongresu v květnu 2010 doporučila opustit termín chronická rána a nahradit jej pojmem nehojící se rána. Do kategorie chronických ran patří bércové vředy, diabetické ulcerace, dekubity, exulcerující maligní tumory (kůže i vnitřních orgánů s prorůstáním na kožní povrch), popáleniny III. stupně, ulcerace po radioterapii, všechny per secundam se hojící rány (např. pooperační).

4   Nejčastější typ chronické rány v dermatologické praxi představuje bércový vřed. Vzestupná tendence jeho výskytu je dávána do souvislosti se zvyšujícím se průměrným věkem populace. Nejčastěji je pozorován ve skupině lidí starších 65 let s více komorbiditami. Má negativní dopad na kvalitu života nemocného, neboť se jedná o onemocnění chronické, recidivující, bolestivé, vyžadující dlouhodobou léčbu. Péče o pacienty s bércovými vředy je zároveň významným socioekonomickým problémem s dopady na zvyšování nákladů zdravotního systému.

5   U 5-10 % onkologických pacientů se setkáváme s onkologickými ranami. Tyto rány vznikají v důsledku primárního karcinomu kůže či metastáz nebo prorůstání tumoru kůží, jedná se však i o onkologické rány po chirurgickém zákroku či onkologické enterokutánní píštěle. Spodina rány bývá zakalená, okraje pigmentované, vyvýšené, nerovné. Mezi známky maligního bujení počítáme rozšiřování rány přes kvalitní péči, bolest, krvácení, převrácený okraj rány.

6  Indikátorem kvality ošetřovatelské péče jsou dekubity. Vznikají jako výsledek dlouhodobějšího stlačení měkké tkáně mezi kostní prominencí a povrchem. Týkají se především nepohyblivých, oslabených a podvyživených pacientů. Zvýšený tlak na měkké tkáně vede k nedostatečnému přísunu kyslíku buňkám, což má za následek jejich odumírání nejblíže kosti s postupným rozšiřováním rány směrem k povrchu kůže. Dekubitus vzniká také třením, tahovou silou či střižným efektem.

7  Mezi preventivní opatření vzniku dekubitů spadá snaha o snížení tlaku na tkáň. Patří sem pravidelné polohování pacienta, udržování kůže v suchém a čistém stavu, nutriční podpora, odstranění odumřelé tkáně, eliminace tvrdnoucích obvazů. Nutná je identifikace rizikových osob (tah, tlak, nepohyblivost, oběhové problémy, špatná výživa, vysoký věk, kontinence, mentální stav, stav smyslových orgánů).

8   Špatnou hojivou tendenci vykazují rány v nedostatečně prokrvené tkáni, rány hluboké s nekrotickou spodinou, rány silně secernující, rány s podminovanými okraji, pod nimiž se nachází mikrobiální flóra, mrtvá tkáň. Nutností je v první řadě odstranění mrtvé tkáně, nekrotických nebo kontaminovaných tkání a cizího materiálu ze spodiny defektu (tzv. débridement). Další nezbytností je potlačení zánětu, infekce v ráně, zvládnutí exsudátu, který vede k maceraci okolí defektu. Rannou sekreci nacházíme u zánětlivé fáze hojení, nadměrnou sekreci např. u bércových vředů při CVI a porušeném odtoku lymfy.

9   Soubor doporučených postupů v léčbě a ošetřování chronických ran se nazývá tzv. wound management, jehož součástí jsou wound care a wound healing. Principy wound managementu jsou: určení příčiny (etiologie) rány zhodnocení rány (velikost, hloubka, spodina, okraje, lokalizace rány a okolí) určení stadia hojení identifikace faktorů prolongačního hojení strategické zaměření léčby na příčinu dodržování základních principů lokální terapie respektování zásad ošetřovatelské péče aplikace systémové léčby léčba bolesti eliminace lokálních a systémových faktorů prodlužujících či komplikujících hojení využití podpůrných intervencí komplexní přístup k pacientovi s chronickou ránou.  

10   Lokální ošetření zaznamenalo velký rozvoj od 70. let minulého století. Patří sem klasická léčba v podobě aplikace různých dezinfekčních roztoků (hypermanganový, rivanolový, Jarischův), past (Lužova pasta, zinková pasta, borová, endiaronová), mastí (borová vazelína s přídavkem oleum jecoris, salicylové masti, borargentu, ATB mastí). Některá z klasických extern mají vysoký senzibilizační potenciál a mohou způsobit kontaktní alergické reakce. V posledních letech se upřednostňuje tzv. vlhké hojení za použití různých oplachových roztoků a tzv. moderního krytí, neboť ve vlhkém prostředí je rána méně bolestivá, chráněna před dalším poraněním, stimuluje se granulace, proliferace fibroblastů, endoteliálních buněk, keratinocytů, je podpořena epitalizace.

Podle  http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/problematika-chronickych-ran-469156 23.11.2013

 

Nadpisy

Léčení chronických ran (vzor)

A

Rány se špatnou hojivostí

B

Bércový vřed

C

Definice rány

D

Přístup k léčbě chronických ran

E

Dekubity

F

Chronické rány

G

Základní dělení ran

H

Prevence vzniku dekubitů

I

Terapie chronických ran

J

Onkologické rány

K

 

Řešení

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

H

G

C

K

F

I

B

E

J

 


markPísemná komunikace

Kandidáti musí prokázat, že jsou schopni se v cílovém jazyce písemně vyjádřit k tématům, která spadají do jejich odborné kompetence.

 

1. část

Alergie je jedním z nejčastějších onemocnění dnešní doby. Napište na toto téma článek do časopisu podle následujících bodů (přibližně 250 slov):

-          příčiny alergie

-          spouštěče alergie

-          nejčastější alergie

-          příznaky

-          diagnostické metody

-          léčebné postupy

 

2. část

Napište svůj názor na alternativní způsoby léčby jako možného doplňku ke klasické medicíně (přibližně 250 slov).

Od koho:
Komu:
Předmět:
Zpráva:
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden