Vzorový test zkoušky ECL pro zahraniční ošetřovatelský personálECL logo

 

Pomocí testu si můžete ověřit své jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v oblastech ústní a písemná komunikace, poslech a čtení s porozuměním.

 

markÚstní zkouška


markKomunikace

1.  část:  Kandidáti se představí (ca. 3 – 5 minut), tato část se nehodnotí.
Hlavním cílem první části zkoušky je, aby zkušební komise podala kandidátům informace o jejím o průběhu a kandidáti se na zkoušku naladili.

Vzor

Vzájemně se představte a vyměňte si své profesní zkušenosti.
 
2.  část:  Rozhovor kandidátů o tématech týkajících se jejich práce ve zdravotnictví  (5 – 8 minut)
Moderátor začne rozhovor jedním z témat z oblasti zdravotnictví, které sám vybere, a diskuzi mezi kandidáty řídí vhodně volenými otázkami.

Vzor

Diskutujte na toto téma: 
Pracujete v nemocnici na chirurgickém oddělení. Informujte se vzájemně, které činnosti během pracovní směny vykonáváte.
 
3.  část:  Kandidáti se samostatně vyjádří ke konkrétnímu tématu (5-8 minut).

 
Vzor

 Poskytněte rodinnému příslušníkovi pacienta, který byl právě operován, informace o možnosti návštěv na vašem oddělení.
Pacient, který byl na vašem oddělení léčen pro poruchy krevního oběhu a vysoký krevní tlak, je propouštěn do domácího léčení. Informujte jeho manželku o tom, jakou životosprávu by měl doma dodržovat.

markPoslech s porozuměním

Kandidáti musí prokázat, že rozumí zdravotnickým textům, pacientům, jejich rodinným příslušníkům, kolegům a dalšímu zdravotnickému personálu.


1. část
Poslechněte si následující rozhovor mezi sestrou a pacientkou a zapište do tabulky písmena správných výpovědí. 

Vzor:                
0.  Pacientka se jmenuje …
A - Dvořáková.
B - Nováková.
C - Králová.
 
Výpovědi:

1.  Sestra jí přišla oznámit, že ...
A - jí nese léky.
B - jí nese oběd.
C - za chvíli bude oběd.

2.  Pacientka je ...
A - zcela upoutána na lůžko.
B - může chodit, ale má při chůzi potíže.
C - nemá s pohybem potíže.

3. Sestra se ptá pacientky, zda …
A - chce upravit lůžko.
B - jí má vyměnit přikrývku.
C - bude jíst v jídelně.

4. Pacientku bolí …
A - záda.
B - ruka.
C - noha.

5. Pacientka chce obědvat …
A - v jídelně.
B - na lůžku.
C - ve svém pokoji u stolu.

6.  Pacientka …
A - nemá žádné problémy s jídlem u stolu.
B - nemá problém, když si může položit nohu na židli.
C - nemá problém, když jí bude sestra u jídla asistovat.

7.  Sestra nabízí pacientce …
A - léky na spaní.
B - lék proti bolesti.
C - polštář pod nohu.

8. Sestra informuje pacientku, že …
A - oběd bude asi za 10 minut.
B - oběd bude za půl hodiny.
C - oběd bude za chvíli.

9. K obědu bude …
A - vepřová pečeně.
B - maso se zeleninou.
C - kuře.

10. Pacientka si přeje k pití …
A - skleničku piva.
B - džus s vodou.
C - minerálku.

Řešení:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C B C C C B B C C B

2. část
Poslechněte si text o monitoraci pacienta. Po poslechu stručně zodpovězte následující otázky.

OtázkaOdpověď
0. Jakým slovem označujeme trvalé sledování fyziologických funkcí pacienta? Monitorace
1. Kam se zaznamenává vše, co se u pacienta právě událo?
2. O jaký druh monitorace se jedná při pohledu, poslechu, pohmatu nebo rozhovoru s pacientem a jeho rodinou?
3. Při jakých postupech vzrůstá význam monitorace?
4. Co je objektem monitorace?
5. Co je jednou z hlavních povinností sestry při monitoraci?
6. Kam se zaznamenávají výsledky komplementárních vyšetření?
7. Jaká musí být dokumentace vedená sestrou?
8. Co obsahuje diabetický záznam?
9. Kam se zapisuje tělesná teplota, počet ošetřovatelských dnů, operace, převazy, výměny katétrů, provedená vyšetření a mytí vlasů?
10. Kam se zapisují lékařské zápisy z vizity, ordinace týkající se léků, infuzní léčby, odběrů atd?


markPísemná zkouška
 
markČtení s porozuměním  
Kandidáti musí prokázat, že rozumí odborným textům, ve kterých si dovedou najít potřebné informace.
 
1. část
Přečtěte si tento text a potom stručně zodpovězte následující otázky.


Dokumentace anesteziologických sester v Ústřední vojenské nemocnici Praha

Zvyšující se nároky na úroveň ošetřovatelského procesu s sebou přinesly zavedení dokumentace i v provozech, kde se ošetřovatelská dokumentace vedla velmi omezeně nebo vůbec ne. Jedním z nich je i operační sál.
Standardy Joint Commission International (JCI) jsou praktickým návodem, jak zvýšit kvalitu péče, zajistit bezpečné prostředí a snížit rizika pro pacienty i personál. Nemocnice žádající o akreditaci JCI musí vyhovět přibližně 1500 parametrům, přičemž úspěch předpokládá splnění minimálně 95 % z nich. Certifikát JCI náleží nemocnici tři roky od získání, pokud jí ho JCI z nějakého závažného důvodu neodejme. Po uplynutí lhůty, pokud má nemocnice na obnovení akreditace zájem, musí znovu o udělení požádat a obstát při opakované kontrole. Jen šedesát nemocnic na světě se může chlubit mezinárodně platným certifikátem, který uděluje společnost Joint Commission International. Pražská ÚVN získala mezinárodní akreditaci JCI v roce 2004. To předpokládá trvalé zvyšování kvality péče v celém zařízení, včetně zavádění nových postupů. Mottem ÚVN je: Bonum aegroti suprema lex - Dobro pacienta je nejvyšší zákon. Anesteziologické sestry se ho snaží naplňovat.
Anesteziologickým sestrám v ÚVN začíná ošetřovatelský proces edukací pacientů před operačním výkonem, kterou sestra provádí na lůžkovém oddělení nejlépe den před operací. Edukace pacientů anesteziologickou sestrou byla do edukačního programu v ÚVN Praha zařazena v roce 2005. Cílem je podpořit pacienta a pomoci mu při zvládnutí strachu a úzkosti před operačním výkonem a v období časné pooperační péče a také jej informovat o činnostech prováděných anesteziologickou sestrou. Klienti se dozvědí, jak bude probíhat jejich cesta na operační sál, co se s nimi bude dít před operací a částečně i během operace a jak bude probíhat probouzení z narkózy a bezprostřední pooperační období. To všechno samozřejmě z pohledu anestezie. V ÚVN je dána jednotná forma edukačního záznamu o prováděných edukacích, kam sestra provádí zápis o pohovoru s pacientem, doplní datum a stručné zhodnocení edukace a záznam potvrdí razítkem a podpisem.
Ošetřovatelský proces pokračuje na operačním sále. Tam se provádí zápis do Záznamu ošetřovatelské péče anesteziologické sestry. Sestra nejdříve vyplní hlavičku, kam se vpisuje jméno pacienta, jeho rodné číslo, diagnóza a oddělení, kde je hospitalizován, a zapíše datum operace a číslo operačního sálu. Dále je záznam rozdělen na několik částí. Ošetřovatelský problém identifikuje úkoly, které je třeba zohlednit pro bezproblémový průběh ošetřovatelského procesu na operačním sále. Sem patří eliminace nebezpečí záměny pacienta, pozičního traumatu, popálení a vzniku infekce, rizika pádu, poruchy termoregulace nebo porušení kožní integrity. V neposlední řadě musí sestra odstranit nebo alespoň maximálně potlačit úzkost, strach i pocit bezmoci klienta.
Ošetřovatelským cílem je poskytnout pacientovi kvalitní a erudovanou péči a zajistit nekomplikovaný průběh anestezie a operace. V praxi to znamená, že sestra zkontroluje identifikační štítek, který mají všichni klienti ÚVN na zápěstí, promluví s ním a seznámí jej s prostředím operačního sálu. Během operace používají sestry přístroje pro ohřev pacientů, infuzí a transfuzí pro udržení normotermie nebo mírné hypotermie. Po celou dobu kontrolují i polohu ET kanyly, anesteziologického okruhu a ostatních potřebných pomůcek.
V části „realizace ošetřovatelské péče“ jsou zaznamenány jednotlivé výkony. Sem se zaznamenávají i výsledky kontrol techniky, předoperační příprava a jednotlivé zavedené vstupy, monitorace pacienta, asistence při všech druzích anestezie (celková a regionální), podávání léčiv a transfuzních přípravků, neustálá péče o pacienta v průběhu anestezie (poloha pacienta, péče o oči), asistence při vyvedení z anestezie, odsávání z horních nebo dolních dýchacích cest, asistence při fibroskopické intubaci, kanylace arterie, zavádění centrálního žilního katétru, nazogastrické sondy a močového katétru, aplikace kyslíku kyslíkovými brýlemi nebo maskou. Na závěr sestra zapíše, zda byl ošetřovatelský plán splněn. V opačném případě do poznámek specifikuje důvod.  Správnost údajů potvrdí sestra razítkem a svým podpisem.
Podle http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/dokumentace-anesteziologickych-sester-v-uvn-praha-313506 15.5.2014


OtázkaOdpověď
0. Co bylo důvodem zavedení ošetřovatelské dokumentace v dalších provozech?
zvyšující se nároky na úroveň ošetřovatelského procesu
1. Kolik nemocnic na světě vlastní certifikát JCI?
2. Jak dlouho platí certifikát JCI?
3. Co je praktickým návodem, jak zvýšit kvalitu ošetřovatelské péče?
4. Kde provádí sestry edukaci pacientů před operačním výkonem?
5. Co mají všichni klienti ÚVN na zápěstí?
6. Kolik parametrů musí splnit nemocnice žádající o akreditaci JCI?
7. Kde pokračuje ošetřovatelský proces?
8. Čím potvrzují sestry správnost údajů?
9. Co napíše sestra do dokumentace na závěr?
10. Co je ošetřovatelským cílem?


2. část
 
Přečtěte si následující text a potom přiřaďte k jednotlivým odstavcům správné nadpisy.
 
Aktivní stárnutí: reálná výzva nejen pro ergoterapii
 
0 Stárnutí populace vyvolává mnoho zásadních otázek. Jak je možné pomoci lidem, aby zůstali co nejdéle nezávislí a aktivní i ve stáří? Jak posilovat zdraví populace a prosazovat preventivní strategie, cílené především na seniory? Bude větší počet seniorů vyžadovat pomoc ze strany zdravotních a sociálních služeb?
1 Světová zdravotnická organizace prohlašuje, že podpora zdraví a aktivního života lidí vyššího věku není jen luxusem, ale nutností. Podle odhadů bude žít v roce 2025 přibližně 1,2 miliardy lidí starších 60 let. Pokud má být stárnutí pozitivní zkušeností, musejí mít senioři možnost prožít svá léta ve zdraví, patřičně zajištěni a začleněni do společnosti. Jak toho však docílit?
2 Světová zdravotnická organizace představila termín „aktivní stárnutí“, který je možné chápat jako proces vytváření příležitostí pro podporu zdraví, participace a zabezpečení lidí ve stáří za účelem zachování jejich kvality života.
3 Politika aktivního stárnutí se opírá o tři základní pilíře, kterými jsou:
  • participace, tj. vytvoření příležitostí pro celoživotní učení a vzdělávání,
  • zdraví, tj. preventivní působení za účelem snížení nárůstu disability, chronických onemocnění a předčasných úmrtí,
  • zabezpečení, tj. zajištění ochrany, bezpečí a důstojnosti osobám vyššího věku naplňováním jejich práv a potřeb v oblasti sociálního, finančního a fyzického zabezpečení.
4 Slovem „aktivní“ se míní nepřetržité zapojení do sociálních, ekonomických, kulturních, spirituálních a občanských aktivit, tzn. nejen schopnost být fyzicky aktivní nebo pracovně činný. Termín „zdraví“ odpovídá definici zdraví Světové zdravotnické organizace, kdy zdravím je označován stav fyzické, duševní a sociální pohody. Proto jsou v kontextu aktivního stárnutí programy a strategie, které podporují mentální zdraví a sociální kontakty, stejně důležité jako ty, které se zaměřují na podporu fyzického fungování.
5 Mnoho seniorů zůstává aktivních i do vysokého věku. Každý z nás si jistě vybaví někoho ze svého okolí, u kterého i přes vyšší věk obdivuje jeho vitalitu, soběstačnost a životní nadhled. Lidé vyššího věku zůstávají činní na trhu práce nebo se výrazně podílejí na péči o vnoučata či nemocné členy rodiny, vedou samostatně vlastní domácnost a pečují o své zdraví, udržují si koníčky a učí se novým dovednostem.
6 Stárnutí s sebou nicméně přináší i mnohé výzvy. Mění se vzhled, trvá delší dobu, než se člověk zotaví po fyzické námaze či nemoci, paměť funguje jinak než dříve, mohou se měnit i vztahy s rodinou a známými. Každá z těchto změn může mít vliv na sebedůvěru seniora a ovlivnit provádění každodenních činností.
7 Ergoterapeut je odborník, který může pomoci lidem vyššího věku provádět běžné denní činnosti, které jsou pro ně důležité a smysluplné, ale mají s nimi potíže. Umí poradit, jak přizpůsobit provádění činností aktuálním možnostem, jak si zachovat svůj každodenní režim dne bez toho, aby se cítili unavení či se vystavovali riziku úrazů, a přitom zůstali co nejdéle aktivní. Může také nabídnout i nové činnosti, například jak používat internet, navazovat sociální kontakty a rozvíjet koníčky. Ergoterapeut je díky své odborné průpravě vybaven porozumět nejen fyzickým limitacím disability, ale také psychosociálním faktorům, které ovlivňují schopnost osoby samostatně vykonávat každodenní činnosti. Má osvojeny terapeutické techniky a metody, které napomáhají k obnově funkce a uzdravení. Ergoterapeut vnímá činnost jako prostředek i cíl léčby.
8 Z ergoterapeutického hlediska vystihuje pojem „činnost“ vše, co lidé dělají v každodenním životě a zahrnuje péči o sebe i druhé, práci, vzdělávání, hru a interakci s lidmi. Pokud je osoba neschopna provádět činnosti, které jsou pro ni důležité a naplňují její sociální role, může to mít negativní dopad na její zdraví. Osoby vyššího věku potřebují činnosti, které podporují jejich nezávislost a umožňují jim zaujímat cenné role ve společnosti. Možnost provádět běžné denní činnosti na přijatelné a uspokojení přinášející úrovni jim umožňuje strukturovat si čas, uvědomit si smysluplnost počínání a svůj životní směr. Naopak narušení každodenní rutiny, a to nemocí, úrazem nebo jinými okolnostmi, může vést k nespokojenosti, dezorientaci a celkovému strádání.
9 Stárnutí populace bude jistě do budoucna klást vyšší nároky na péči a podporu lidí vyššího věku. Myšlenka aktivního stárnutí je proaktivní prostředek pro zachování duševních, fyzických, sociálních a emočních schopností seniorů. Ergoterapeuti mohou nabídnout ekonomicky efektivní řešení, jak pomoci lidem zůstat nezávislí a aktivní i ve stáří. Je zřejmé, že rozvoj komunitních programů a služeb domácí péče se zastoupením též terapeutických, nejen ošetřovatelských povolání bude v budoucnosti nezbytný. Zapojení ergoterapeutů do komunitních služeb je i podle četných výzkumů prospěšné.
10 A co z toho plyne pro ergoterapeuty u nás? Více informovat o tom, co ergoterapie může seniorům nabídnout, poskytovat intervence založené na ověřených důkazech a nezapomínat dokladovat efektivitu vlastních ergoterapeutických postupů cílených na podporu aktivního stárnut.
Podle http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/aktivni-starnuti-realna-vyzva-nejen-pro-ergoterapii-463449 15.5.2014

Nadpisy
Základní problémy stárnutí populace (vzor) A
Činnost z pohledu ergoterapeuta B
Termín zdraví C
Prognózy Světové zdravotnické organizace D
Přínos práce ergoterapeutů E
Problémy stárnutí F
Pilíře aktivního stárnutí G
Aktivní stárnutí H
Náplň práce ergoterapeutů I
Úkoly ergoterapie do budoucna J
Aktivní senioři K

 

Řešení
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D H G C K F I B E J


markPísemná komunikace

Kandidáti musí prokázat, že jsou schopni se v cílovém jazyce písemně vyjádřit k tématům, která spadají do jejich odborné kompetence.

1.  část
Pracujete jako pečovatelka v domově pro seniory. Popište svůj normální pracovní den (přibližně 200 slov).

Napište

  • o časovém rozvržení vašich pracovních činností
  • o případných problémech, které se mohou vyskytnout, a o jejich řešení
  • o vašem vztahu ke klientům a spolupracovníkům.  

 

2.  část
Pracujete jako ošetřovatelka v sanatoriu a na několik dní odcházíte na dovolenou. Napište mail své kolegyni, která vás bude zastupovat (přibližně 200 slov).
 
Napište
  • na co musí dát u některých klientů obzvláště pozor
  • kam by mohla s klienty chodit na procházky
  • jak by s nimi měla procvičovat paměť
  • jaké rehabilitační cvičení by s nimi mohla provádět.

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden