Zdravotnický systém v České republice

 

Zdravotní péče je v České republice garantovaná Listinou základních práv a svobod, konkrétně jejím článkem 31, podle kterého mají občané na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Zákon o veřejném zdravotním pojištění zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je na jeho základě poskytována zdravotní péče, a způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

Zdravotní péče je poskytována zdravotnickými pracovníky, popřípadě dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví, ve zdravotnických zařízeních, nebo je-li to nezbytné s ohledem na zdravotní stav pojištěnce, na jiném místě, kde je nutno péči poskytnout.

Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují hrazenou péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře, není-li stanoveno jinak. Ošetřujícím lékařem se rozumí:

a)      praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař, u žen ženský lékař, který registruje pojištěnce,

b)      lékař poskytující pojištěnci specializovanou ambulantní zdravotní péči,

c)      lékař poskytující pojištěnci zdravotní péči v zařízení ústavní péče.

Zdravotní péče je pojištěnci poskytována formou ambulantní nebo ústavní péče. Ambulantní péčí se rozumí:

a)       primární zdravotní péče,

b)      specializovaná ambulantní zdravotní péče,

c)       zvláštní ambulantní péče.

Primární zdravotní péči poskytuje pojištěncům jejich registrující lékař, popřípadě ošetřující lékař. Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče, doporučí registrující lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno specializovanou ambulantní zdravotní péči na náležité úrovni poskytnout.

Hrazenou péčí je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí.

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu hrazená péče formou péče ústavní, tj. péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto zařízeních může být poskytována vedle ústavní péče i péče ambulantní.

Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.

Bezprostřední ústavní péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. K zabezpečení odborné péče a součinnosti odborníků různých oborů zajišťují jednotlivá oddělení konsiliární služby pro pojištěnce, jimž je poskytována ústavní péče.

 

Podle Zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.)

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden